Sign In Forgot Password

Weekly Parsha Insights

from the Benaroya Sephardic Center

prepared by Mr. Raphael Benaroya

 

Parshat Balak (pdf)

 

Parshat Chukat (pdf) 

 

Parashat Shelach (pdf)
 

Parshat Beha'alotecha (pdf)

 

Parshat Naso (pdf)


Parshat Bamidbar / Shavuot (pdf)
 

Parshat Bechukotai (pdf)

 

Parshat Behar (pdf)

 

Parshat Emor (pdf)

Parshat Kedoshim (pdf)
 

Parshat Achrei Mot (pdf)
 

Special Pesach Edition (pdf)

 

Parshat Tazria / ha-Chodesh (pdf)

 

Parshat Shemini / Parah (pdf)

 

Parshat Tzav (pdf)

 

Parshat Vayikra / Zachor (pdf)

 

Parshat Pekudai (pdf)

 

Parshat Vayakhel (pdf)

 

Parshat Ki Tisa (pdf)

 

Parshat Tetzaveh (pdf)


Parshat Terumah (pdf)

 

Parshat Mishpatim (pdf)
 

Parshat Yitro (pdf)

Parshat Beshalach (pdf)

 

Parshat Bo (pdf)

 

Parshat Vaera (pdf)
 

Parshat Shemot (pdf)

Wed, June 19 2024 13 Sivan 5784